Čo je poslaním kampane 40 dní za život?

40 dní za život je najväčšou medzinárodne koordinovanou pro‑life mobilizáciou v histórii. Víziou kampane je pritiahnuť nebo na zem a ohlasovať pravdu o existencii života od počatia. Naším poslaním je zjednotiť sa počas 40 dní  v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii ako jedno Telo Kristovo. Prijímajúc Božie odpustenie znovu hľadáme a stále nachádzame Jeho Kráľovstvo, ktoré prináša svetlo a odvracia smrť tých najbezbrannejších z nás.

Čo je zámerom kampane 40 dní za život?

40 dní za život sa zameriava na duchovné aspekty boja za ochranu života od počatia. Často citujeme 2. Knihu Kroník: "A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím." Máme príležitosť spolupracovať s Bohom na Jeho diele. Preto verme v Jeho vôľu a v modlitbách rozlišujme našu odpoveď na ňu.

Patrí kampaň 40 dní za život k nejakej cirkvi?

Zatiaľ čo všetci zamestnanci a kľúčoví dobrovoľníci zapojení do organizácie kampaní v rámci celého sveta sú kresťania, 40 dní za život nemá konkrétnu cirkevnú príslušnosť. Ľudia všetkých vierovyznaní sú pozvaní zapojiť sa do modlitieb, pôstu i všetkých sprievodných akcií.

Ako vznikla kampaň 40 dní za život?

Kampaň 40 dní za život sa začala ako jednorazová akcia v mestečku Bryan/College Station v Texase v roku 2004. Miestni kresťania sa spojili a zorganizovali 40-dňovú kampaň za účelom posilnenia pro‑life hnutia v ich komunite. Mnoho ďalších miest sa o tejto kampani dopočulo a rozhodli sa preto zorganizovať niečo podobné. Prvú národne koordinovanú kampaň 40 dní za život sa podarilo zorganizovať na jeseň 2007. Odvtedy sa projekt rozšíril do viac než 30 krajín sveta.

Čo je vlastne kampaň s názvom 40 dní za život?

40 dní trvajúca kampaň je projektom, počas ktorého sa miestne komunity modlia a postia za počatý život a prosia za jeho ochranu od počatia. V súlade s tým sa pred potratovou klinikou či nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, koná pokojná vigília. Na mnohých miestach sa vigília počas 40 dní koná 24 hodín denne. Okrem toho zvyknú kampaň dopĺňať rôzne sprievodné akcie.

Ako kampaň 40 dní za život funguje?

Organizačný tím z USA poskytuje každému zapojenému miestu rady, tréning a materiály potrebné na realizáciu kampane. Miestni lídri, dobrovoľníci a všetci ostatní ľudia zapojení do realizácie konkrétnych kampaní sami plánujú a uskutočňujú všetky nevyhnutné záležitosti na lokálnej úrovni.

Čím je posolstvo kampane 40 dní za život výnimočné?

40 dní za život podporuje pokojnú prítomnosť a modlitebnú podporu na miestach, kde sa vykonávajú interrupcie. Týmto spôsobom prinášame Božiu lásku a milosrdenstvo tým, ktorí sú rôznymi spôsobmi zapojení na ich realizácii (či už ide o lekárov, zdravotníckych pracovníkov alebo matky, ktoré sa rozhodli pre interrupciu). Vyhýbame sa násilnému prístupu (kričaniu, konfrontáciám s pacientami a zamestnancami či použitiu plagátov a obrázkov potratených detí). K takémuto prístupu viedli organizačný tím z USA modlitba, pôst a duchovné rozlišovanie. Vo všetkých kampaniach, ktoré sa uskutočnili vo viac než 300 mestách na 5 kontinentoch, priniesol horeuvedený prístup pozitívne výsledky.

Ako je kampaň 40 dní za život organizovaná?

40 Days for Life v USA, ktorá zastrešuje všetky lokálne kampane na celom svete, má niekoľko zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. S rôznymi úlohami im s organizáciou pomáhajú dobrovoľníci či brigádnici; takto funguje formálna úroveň všetkých kampaní. Konkrétne kampane sú však nezávisle organizované miestnymi dobrovoľníkmi, ktorí nemajú s formálnou organizáciou nič spoločné.

Ako sa kampaň 40 dní za život financuje?

Kampaň 40 Days for Life je v USA financovaná kombinovaným systémom milodarov a účastníckych poplatkov. V každom štáte v USA sa platí povinný účastnícky poplatok pri potvrdení registrácie miesta zapojeného do kampane; tento poplatok pokrýva časť financií potrebných na materiály a prostriedky vynaložené pri organizácii kampane. Zvyšok sa platí z milodarov od rôznych podporovateľov.

Na Slovensku sú financie na organizáciu kampane hradené výlučne z milodarov. Sumou 300 € podporila realizáciu kampane nezisková organizácia Kanet prostredníctvom verejnej zbierky Národného pochodu za život cez Pro-Life StartUp.

Je kampaň 40 dní za život spätá s politikou či konkrétnou politickou stranou?

Nie. Kampaň 40 dní za život nie je politickou kampaňou, ani sa na žiadnej politickej kampani nezúčastňuje. Organizátori sa spoločne spoliehajú na modlitbu a pôst radšej než na akúkoľvek akciu s politickým charakterom. 40 Days for Life je v USA navyše oficiálne organizovaná neziskovou organizáciou spadajúcou do kategórie 501(c)(3), t.j. táto nezisková organizácia je oslobodená od platenia daní.