Prvý deň

Za uznanie človeka na Boží obraz

Božie slovo hovorí: "A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." (Gn, 27)

Litánie:

Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa.

Boh, Otec na nebi, zmiluj sa nad nami.
Boh Syn, Vykupiteľ sveta
Boh Duch Svätý
Svätá Trojica, jeden Boh
Ježišu, počatý z Ducha Svätého
Ježišu, narodený do jasieľ v Betleheme
Ježišu, ktorý si niesol naše viny
Svätá Mária, oroduj za nás
Matka Vykupiteľa
Matka Života
Matka Milosrdenstva
Kráľovná počatá bez dedičného hriechu
Kráľovná rodín
Kráľovná pokoja
Svätý Michal Archanjel, Ty si porazil sily temnoty, oroduj za nás
Svätý Gabriel Archanjel, Ty si zvestoval Vtelenie Boha
Svätý Rafael Archanjel, spoločník na všetkých našich cestách
Všetci svätí anjeli
Svätí anjeli strážcovia
Svätý Ján Krstiteľ, posvätený dieťaťom Ježišom v lone matky
Svätý Jozef
Ženích Matky Božej
Pestún Božieho Syna
Hlava Svätej Rodiny
Patrón všetkých otcov
Svätá Anna, patrónka tehotných žien
Svätý Pavol, Apoštol viery
Svätý Júda Tadeáš, pomocník v ťažkostiach
Svätý Lukáš, patrón lekárov
Sväté betlehemské Neviniatka
Svätý Maximus, patrón novorodencov
Svätý Mikuláš, patrón detí
Svätý don Bosco, apoštol mládeže
Svätá Mária Goretti, mučenica čistoty
Svätá Agnesa, patrónka dievčat
Svätá Monika, patrónka vydatých žien
Svätá Rita, patrónka rodín
Svätá Gianna Berett Mollová, hrdinka materskej lásky
Svätý Gerard Majella, pomocník rodičiek
Svätý Anton Paduánsky, patrón starších
Svätý Stanislav Kostka, patrón zomierajúcich
Svätý Ján od Boha, patrón zdravotných sestier
Svätý Vincent de Paul, patrón nemocníc
Svätý Albert, patrón vedy a výskumu
Svätý Maximilian Kolbe, patrón médií
Svätý Tomáš Morus, patrón politikov
Svätá Terézia, patrónka misií
Blahoslavená Matka Tereza, svedok dôstojnosti každého ľudského bytia

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Ty si stvoril človeka na svoj obraz a dal si mu nesmrteľnú dušu. Tvoj Syn obetoval život za spásu každého jedného z nás. Daj, aby svet spoznal, že Ty si pôvod a základ ľudskej dôstojnosti. Nech sú, pre Tvoje zásluhy, schopné milovať, ctiť a chrániť život každej ľudskej bytosti – od prvého momentu počatia až po prirodzenú smrť. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Druhý deň

Za uznanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

Božie slovo hovorí: "Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." (Lk 2,16)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Ty si si vyvolil svätú rodinu ako svätyňu pre vtelenie svojho Syna. Posilňuj naše rodiny vo viere a v jednote sŕdc. Udeľ manželským párom milosť, aby si navzájom pomáhali na ceste svätosti. Nech uznajú a prijímajú každé dieťa ako Tvoj dar. Nech sú pre svoje deti vzormi čností, aby sa tak rodina stala miestom kultúry života a lásky. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Tretí deň

Za ochranu každého ľudského života.

Božie slovo hovorí: "Pán povedal Kainovi: 'Kde je tvoj brat Ábel?' On však odvetil: 'Neviem. Či som ja strážca svojho brata?'" (Gn 4,9)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Ty si nám poslal Ducha Svätého ako Tešiteľa a Príhovorcu. Prosíme za všetkých, ktorí zápasia s pokušením potratiť svoje dieťa, spáchať samovraždu, alebo zavraždiť inú osobu. Udeľ im milosť, aby si zvolili život a pomôž im nájsť ľudí, ktorí budú ochotní kráčať s nimi po tejto ceste. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Štvrtý deň

Za tých, ktorí sa starajú o chorých.

Božie slovo hovorí: "No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň." (Lk 10,33-34)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Tvoj Syn vyslal svojich učeníkov aby uzdravovali chorých. Prosíme za všetkých lekárov a zdravotné sestry: udeľ im svetlo Ducha Svätého, aby dokázali nazerať na svoju prácu ako na službu životu. Daj im silu, aby svoje úlohy plnili s neúnavnou láskou. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Piaty deň

Za tých, ktorým je zverená verejná služba.

Božie slovo hovorí: "My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe." (Rim 15,1)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Ty si poslal svojho Syna ako pravého Učiteľa a Majstra. Naplň svojim Duchom srdcia politikov, novinárov aj vedcov. Veď ich k úcte voči každému ľudskému životu a chráň ich pred pokušením poškodiť alebo zničiť ho. Zapoj ich do služby pravdy a spravodlivosti, aby tak svojou prácou chránili život. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Šiesty deň

Za tých, ktorým je zverený úrad v cirkvi.

Božie slovo hovorí: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ (Mt 5,13)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, skrze svojho Syna si apoštolov poveril, aby posväcovali, učili a spravovali Cirkev. Prosíme za Svätého Otca, všetkých biskupov, kňazov a diakonov: posilni ich, aby vydávali neomylné, odvážne a presvedčivé svedectvo o evanjeliu života, a aby slúžili Kristovi v najmenších bratoch a sestrách. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Siedmy deň

Za tých, ktorí najviac potrebujú odpustenie a uzdravenie.

Božie slovo hovorí: "V Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet." (Jer 31,15)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Ty si poslal svojho Syna, aby volal nie spravodlivých, ale hriešnikov. Prosíme za všetkých, ktorí sa previnili potratom, eutanáziou, alebo inými zločinmi proti dôstojnosti ľudskej osoby. Rovnako prosíme, aj za všetky matky a otcov, ktorí trpia z následkov potratov. Udeľ im milosť obrátenia a pokánia. Uzdrav ich zranené duše a pomôž im získať pokoj, aký svet nemôže dať. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Ôsmy deň

Za tých, ktorí nedoceňujú význam staroby a utrpenia.

Božie slovo hovorí: "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova." (Lk 2,29)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, Tvoj Syn svojou smrťou na kríži zmieril svet so sebou. Prosíme za tých, ktorí si necenia život starých, chorých a slabých. Upriam ich oči na ukrižovaného Krista. Nech chorí, ich príbuzní, lekári a zdravotnícky pracovníci pochopia význam utrpenia. Posilni ich, aby svoje utrpenie dokázali niesť v spojení s Kristom. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

Deviaty deň

Za zosnulých.

Božie slovo hovorí: "Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?" (1Kor 15,54-55)

Litánie (ako v prvý deň)

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu

Modlime sa: Večný Otče, vo svojej milosrdnej láske túžiš pritiahnuť k sebe všetky duše. Prijmi k sebe deti zavraždené potratom. Zmiluj sa nad všetkými zosnulými, osobitne nad tými, ktorí nesú vinu za smrť svojich blížnych. Odpusť im hriechy a prijmi ich do svojho kráľovstva. Prosíme Ťa o to skrze Krista nášho Pána. Amen.

Zdroj: faraslatina.sk