Získavanie a spracovanie osobných údajov sa spravuje Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a Zákonom 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov. Pred poskytnutím Vašich osobných údajov 40 dní za život si prosím prečítajte tieto pravidlá.

Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má právo požadovať od 40 dní za život prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď nás požiadate o zasielanie správ prostredníctvom našej domény, alebo pri podpise petície či inej podpisovej iniciatívy, alebo inou formou, 40 dní za život Vám bude zasielať e-mail so správami a výzvami týkajúcimi sa oblastí, ktorým sa venujeme. Doručovanie e-mailov môžete kedykoľvek zastaviť. Každý e-mail, ktorý dostanete, obsahuje pokyny, ktoré vysvetľujú, ako zastaviť prijímanie takýchto e-mailov. Ak chcete zrušiť odber, môžete nás kontaktovať aj na e-mailovej adrese info (zavinac) 40dnizazivot.sk

Zrušenie odberu emailu (unsubscribe) neznamená vymazanie Vašich údajov, a neznamená ani, že Vás nebudeme kontaktovať poštou (čo prichádza do úvahy u tých, ktorí nám zanechali aj svoju poštovú adresu). Ak si želáte úplne vymazať Vaše údaje, alebo inak upraviť pravidlá ich používania, napíšte nám na adresu info (zavinac) 40dnizazivot.sk

Ak sa zmenia vaše osobné údaje, budeme radi, ak nás o tom upozorníte. Môžete to urobiť zaslaním e-mailu na adresu info (zavinac) 40dnizazivot.sk

Dôležité informácie

Prevádzkovateľ: Pro-Life Action, o.z., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, IČO: 53170652, email: info (zavinac) 40dnizazivot.sk

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie, najmä zasielania správ (v elektronickej alebo inej podobe) o činnosti organizácie a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa 40 dní za život venuje, ďalej rôznych výziev na finančnú, podpisovú a inú podporu a šírenie pro-life a pro-rodinných myšlienok. V prípade poskytnutia daru pre 40 dní za život sa osobné údaje môžu použiť aj na zasielanie poďakovaní, výročných správ a informácií o činnosti 40 dní za život, a to elektronicky alebo poštou.

Neposkytovanie informácií iným osobám: 40 dní za život neposkytuje osobné údaje iným osobám.

Doba uchovania: Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. V prípade skončenia zasielania správ a emailových newslettrov v budúcnosti bude o tom dotknutá osoba informovaná.

Profilovanie: U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.

Sprostredkovatelia: Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: Osobné údaje získavame najmä na základe prihlásenia sa na odber newslettra na webe. V takomto prípade spracovávame údaje, ktoré nám dotknutá osoba sama poskytne, a to meno a priezvisko, email. Pri darcoch môžeme zhromažďovať aj údaje o výške a čase poskytnutých darov, čísle účtu a iných údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom výpise.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.