Úvod

Ján Pavol II. nás povzbudzuje: "...naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe nech každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla a svojich učeníkov poučil, že niektorých zlých duchov možno vyhnať len takýmto spôsobom. Zmôžme sa teda na pokoru a odvahu modlitby a pôstu, aby sme dosiahli, že by sila, ktorá prichádza zhora, zrúcala múry podvodu a lži, ktoré očiam toľkých našich bratov a sestier zacláňajú pohľad na zvrátenosť činov a zákonov nepriateľských životu a vzbudila v ich srdciach rozhodnutia a úmysly inšpirované civilizáciou života a lásky."" (Evangelium vitae, čl. 100)

1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišova poprava začala súdnym procesom. Pri vypočúvaní Ježiš zväčša mlčí. Brániť sa nemá význam. Skupinové záujmy sú silnejšie ako holá pravda.

Pane Ježišu, prosíme Ťa za poslancov v parlamente a tiež za členov ústavných súdov. Im je zverená veľká rozhodovacia moc. Pomôž im vidieť jednoduchú pravdu, že ľudský život sa začína počatím a zasluhuje si plnú právnu ochranu. Daj nášmu národu nových politikov a sudcov, ktorí si budú nadovšetko ctiť pravdu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš berie kríž najprv do rúk a potom si ho kladie na plecia. Berie ho, lebo vie, že je to v tejto chvíli správne. Neprijíma ho len preto, že musí. Vnútorne sa s ním stotožňuje. Uvedomuje si, že plní Božiu vôľu.

Pane Ježišu, vieme, že počaté deti by neboli zabíjané, keby sme mali ochotu niesť kríž rodičovstva, alebo kríž pomoci tehotným ženám. Prosíme Ťa za súčasných rodičov: nech sa ich prvotný strach z počatého dieťaťa zmení na radostné očakávanie. Prosíme Ťa aj za nové generácie mladých: nech sa dobre pripravia znášať ťažkosti manželského života. Nech im nechýba rozvážnosť a nech sa učia žiť skromne.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie: Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš nezomrel náhle. Zomieral dlho. Na kríži dokonal, no poprava sa začala omnoho skôr – keď prijal kríž. Tri pády sú znamením, že kríž je neúnosne ťažký. Ježiša nezabil len stotník, ktorý ho klincami pribil ku krížu. Boli to mnohí, ktorí ho postupne zlynčovali. Svojimi hriechmi ho vlastne lynčujeme všetci.

Pane Ježišu, pozorujeme, že vraždenie počatých detí sa na gynekológii len završuje. No nenápadne začína už skôr – tým, že mladí ľudia dostávajú len povrchné alebo nesprávne informácie o sexualite a manželstve. Prosíme Ťa za rodičov a formátorov, aby mládeži zrozumiteľne vysvetlili vznešenosť manželstva a riziká sexuálnej neviazanosti. Posilni aj nás, aby sme vo svojom okolí odstraňovali nevedomosť, ktorá môže zabíjať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária sa pri Ježišovi naučila mlčať. Čo nechápe teraz, azda pochopí neskôr. Naučila sa to spolu s Jozefom už pri zvestovaní, pri pôrode v Betleheme, pri úteku do Egypta i počas púte do Jeruzalema. I teraz, vidiac Ježiša s krížom, pravdepodobne len mlčí, nechápavo sa díva, no nerepce...

Pane Ježišu, Ty poznáš všetky konflikty a krik v našich rodinách. Prosíme Ťa, nauč členov našich rodín mlčať. Nech sú úctiví k sebe navzájom, nech sa dokážu v tichosti preniesť cez ťažké obdobia života a s bázňou nech prijímajú každé počaté dieťa ako Bož dar a prekvapenie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjeliá svedčia, že Šimon bol k neseniu kríža prinútený. Vracal sa z poľa, ponorený do svojich starostí, bez vážnejšej snahy angažovať sa v chúlostivom procese. Okolnosti ho donútili pomôcť nevinnému. Kto vie? Možno neskôr pochopil, komu pomáhal.

Pane Ježišu, uvedomujeme si, že náš apel pred nemocnicou je len malým svetielkom v noci ľahostajnosti a nezáujmu. Uznávame, že i my sami sme kedysi boli takí. Prosíme Ťa, požehnaj naše úsilie. Vzbuď záujem čím viacerých ľudí, ktorí by sa verejne postavili na obranu počatých detí.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Veronika patrí do malého počtu tých, ktorí sa nezľakli a zostali s Ježišom. Nakoľko môže, aktívne a konkrétne pomáha. Ježiš ju nenechal bez odmeny. Ježišova zakrvavená tvár jej navždy zostala nielen vtlačená do šatky, ale aj vrytá v pamäti – nie ako výčitka, lež skôr ako útecha.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za príklady a zápal aktivistov po celom svete, ktorí sa rôznym spôsobom snažia zastaviť vraždenie počatých detí. Posilňuj tých, ktorí sa modlia pred nemocnicami, ktorí poskytujú pomoc matkám v núdzi, ktorí komunikujú s politikmi a hľadajú nové cesty verejnej osvety. Ty oživuj ich vieru, nádej a lásku. Nech v počatých deťoch slúžia Tebe samému.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie: Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Veronikina pomoc sa vôbec nedá porovnávať s tým, čo Mu spôsobujú mučitelia. Ježiš nie je schopný zniesť systematické trýznenie. Už tu, ďaleko od vrcholu, je jasné, aký bude koniec. Smrť.

Pane Ježišu, sme si vedomí, že počaté deti sú zabíjané nielen kvôli veľkej nevedomosti, ale rovnako sa na tom podieľa túžba po peniazoch. Prosíme Ťa o nový postoj štátov voči tým, ktorí zneužívajú sexuálnu žiadostivosť mladých na vlastné obohacovanie. Nech rodičia učia svoje deti zodpovedne používať médiá. Nech mládež chápe, že neovládnutá žiadostivosť je prvým krokom k vraždeniu počatých detí.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš vyčíta plačúcim ženám, že podliehajú falošnému súcitu. Plačú nad bolesťou človeka a pritom si neuvedomujú, že ony túto bolesť spôsobujú. Skutočný súcit by prejavili, keby plakali nad svojím životom.

Pane Ježišu, i dnes panuje podobný zmätok. V mene súcitu sa schvaľuje vraždenie počatých detí. Prosíme, pomôž ženám dozrieť k pravej materskej láske a skutočnej súcitnosti. Nech sú veľkodušné a ochotné obetovať za svoje dieťa aj vlastný život.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet,

Čím viac je Ježiš vysilený, tým bolestivejšie padá. Tretí Ježišov pád je sám osebe trýzňou. Ťažká drevená klada rozbíja polomŕtve telo o tvrdé skaly. Sila tohto pádu sa rovná takmer smrtiacemu úderu.

Pane Ježišu, tak ako Tvoje tri pády sú predzvesťou smrti, aj pri vražde počatého dieťaťa asistujú traja – a to ešte skôr, než žena vstúpi na gynekológiu. Nielen nevedomosť mladých a ziskuchtivosť médií, ale aj ľahostajnosť príbuzných a blízkych. Prosíme Ťa za otcov, partnerov, starých rodičov, ale aj za spolupracovníkov v zamestnaní a známych: nech sú pre svoju manželku, dcéru alebo kolegyňu oporou, a nikdy nie pokušením. Nech tehotné ženy nikdy neskončia osamotené. Aj nám ukáž, ako im môžeme účinne pomáhať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Obnažením je zavŕšená Ježišova potupa. Toto zneucťovanie však začalo už skôr – keď ho po zajatí opľuli, bičovali a korunovali tŕním. Vraždenie je ľahšie, ak obeť najprv zneuctíme. Ak pošliapeme nedotknuteľnosť nevinného človeka, slabší sa ľahko stáva len kusom mäsa a silnejší zvykne konať ako neviazaný predátor.

Pane Ježišu, ako môžeme zastaviť masívne potupovanie počatých detí? Potupujú ich lekári pred študentami, novinári pred verejnosťou, právnici vo vyhýbavých formuláciách a dokonca i samotné ženy a matky. Počaté dieťa označujú ako embryo, plod, zárodok, alebo len neosobne "to", rozlišujú fázy jeho vývoja..., no starostlivo sa vyhýbajú označeniu "človek". Prosíme Ťa, nauč nás čo najúctivejšie hovoriť o počatých deťoch a tehotným ženám preukazovať náležitú pozornosť a starostlivosť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišove končatiny pribili klincami ku ramenám dreveného kríža. Samotnú popravu vykonali neznámi vojaci. Spôsobov popravy je veľa a vždy musí byť niekto, kto vyková "špinavú prácu". Možno museli, ak nechceli skončiť podobne ako popravený. No sotva môžu tvrdiť, že nevedeli, že zabíjajú človeka.

Pane Ježišu, máme pred očami lekárov a asistentov, ktorí priamo vykonávajú vraždenie počatých detí. Len Ty dokonale vidíš do ich srdca a poznáš príčiny ich zvráteného konania. Ty nás slovami svätého Pavla uisťuješ: "Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť." Prosíme Ťa, osláv sa na nich. Premeň ich srdcia. Nech sa stanú apoštolmi života.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš zomieral na kríži od dvanástej hodiny. Keď dokonal, boli tri hodiny popoludní. Vtedy nastala tma po celej zemi. Veď svätý Ján píše: "V ňom bol život a život bol svetlom ľudí... Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali.“ Preto nastala tma po celej zemi.

Pane Ježišu, na tomto mieste (v tejto budove, v tomto meste...) beztrestne vraždia počaté deti. Lekár, matka, rodina – my všetci – zabíjame svojho vlastného. Prišiel medzi nás, ku svojim vlastným a vlastní ho neprijali. Pred našimi očami sa denne koná vyhladzovanie našich bratov a sestier, našej budúcnosti. Prosíme Ťa, vyveď nás z tmy. Ukáž nám, ako môžeme vniesť nové svetlo života do tmy smrti v našom meste. Nech povstane nová generácia manželstiev, ktorá bude bezhranične veriť, že v každom počatom dieťati prichádza nové svetlo pre ich rodinu a pre celý svet.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Po tom, ako Ježišovo telo zložili z kríža, berie ho do rúk jeho matka Mária. Ježiš je už mŕtvy, no Mária práve teraz najviac trpí. Trpí, lebo celý čas mohla len bezmocne pozorovať utrpenie svojho Syna a napokon Ho má pochovať do hrobu. Máriina bolesť je ozvenou jej materskej lásky.

Pane Ježišu, je veľa otcov a mám, ktorí v sebe nerozvinuli alebo umlčali povolanie k rodičovskej láske. Bolesť vlastných detí prestala byť ich osobnou bolesťou. Prosíme Ťa o pokoj a vzájomnú lásku v našich rodinách. Nech manželskí partneri pocítia novú radosť z ochotného sebadarovania pre dobro rodiny. Poteš rodičov, ktorí úprimne ľutujú, že siahli na život svojho počatého dieťaťa. Nech sa, podľa svojich možností, zapoja do duchovného zápasu za novú úctu k počatému životu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Jozef z Arimatey si Ježišovo telo vypýtal od Piláta a s úctou ho uložil do hrobu. Pre mnohých iných to bola konečná bodka po nepríjemnom procese a mohli si vydýchnuť. Je pokoj a život ide ďalej. Akákoľvek úvaha o vzkriesení prípadu je pre jedných nepredstaviteľná, pre druhých smiešna a ďalším by mohla pripadať ako zlý sen. Stalo sa.

Pane Ježišu, mŕtve telá počatých detí sa považujú len za biologický odpad. Ten sa dá jednoducho a bez väčších výdavkov znehodnotiť. A život ide ďalej. Vraždenie nikdy nebolo také prepracované a uhladené. Poučení Tebou však vieme, že pravda sa nerozloží ako telo a nedá sa ani spáliť. Dá sa len na nejaký čas umlčať. Sme tu, Pane Ježišu, aby sme vydali svedectvo o pravde. Prosíme Ťa o múdrosť a vytrvalosť, aby sme vedeli pred svetom zrozumiteľne svedčiť o dôstojnosti a nekonečnej hodnote každého počatého človeka.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

Záver

Ján Pavol II. končí svoju encykliku o hodnote ľudského života slovami: "Anjelovo zvestovanie Márii začína sa i končí slovami, ktoré vzbudzujú odvahu: 'Neboj sa, Mária' a 'Bohu nič nie je nemožné'. A naozaj, panenská Matka si v celom svojom živote zachováva istotu, že Boh je blízko nej a pomáha jej svojou starostlivou dobrotou. To isté možno povedať o Cirkvi, ktorá nachádza 'útočište' na púšti - na mieste, kde Boh podrobuje svoj ľud skúške, ale aj zjavuje svoju lásku. Mária je živým slovom útechy pre Cirkev zápasiacu so smrťou. Keď nám ukazuje svojho Syna, uisťuje nás, že v ňom už sú sily smrti premožené: 'Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná. Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná.' Obetovaný Boží Baránok žije so znakmi umučenia vo svetle zmŕtvychvstania. Len On jediný vládne nad všetkými udalosťami dejín: láme ich 'pečate' a upevňuje - v čase i mimo neho - vládu života nad smrťou. V 'novom Jeruzaleme', to jest v novom svete, ku ktorému smerujú ľudské dejiny, už nebude smrti ani žiaľu; náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Keď ako putujúci ľud, ľud života a pre život, kráčame s dôverou do 'nového neba a novej zeme', obraciame dôverný pohľad na tú, ktorá je pre nás znamením 'istej nádeje a potechy'."

Modlitba

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien - obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu.

Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život. Vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.

Nihil obstat: ThDr. Alexander Knorr, PhD.
Imprimatur: K 280/2015, Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, 9.6.2015

Zdroj: Radosť zo života - modlitbová a formačná príručka k 2. národnému pochodu za život, prvé vydanie, 2015