image_429

Obrovská metaanalýza založená na 22 publikovaných štúdiách zhromaždila údaje o 877 181 ženách, z ktorých 163 831 zažilo umelý potrat. Táto kvantitatívna syntéza a analýza výskumu počas rokoch 1995-2009 bola publikovaná v septembri 2011 v The British Journal of Psychiatry profesorkou Priscillou K. Coleman, PhD. a jej kolegami. Spomenutý žurnál je veľmi prestížny a je považovaný za jeden z najlepších psychiatrických časopisov na svete. To svedčí o dôveryhodnosti výskumu a jeho uznaniu medzi odborními po celom svete.

Aby sa predišlo akýmkoľvek obvineniam zo zaujatosti, boli použité veľmi prísne kritériá. To znamená, že do výskumu bola zahrnutá iba každá silne podložená štúdia. “Slabšie” štúdie boli vylúčené. Medzi konkrétne pravidlá na zahrnutie štúdie do výskumu patrili napríklad veľkosť štatistickej vzorky s viac ako 100 účastníkmi, použitie porovnávacej skupiny alebo kontrola premenných ovplyvňujúcich štatistické výsledky štúdie (ako sú napríklad demografia, vystavenie násiliu, predchádzajúca história problémov duševného zdravia atď.).

Nasledujúci prehľad ponúka najpodrobnejší zoznam rizík duševného zdravia spojených s potratmi, aký je dostupný vo svetovej literatúre. Výskum odhalil, že ženy po potrate majú mierne až veľmi zvýšené riziko problémov súvisiacich s duševným zdravím. Tieto informácie by mali byť používané zdravotníkmi na prácu v súlade s tzv. evidence-based medicine (medicínou založenou na dôkazoch).

Celkovo ženy, ktoré boli na potrate, zažívajú až o 81% zvýšené riziko ťažkostí v oblasti duševného zdravia.

Taktiež bolo ukázané, že úroveň zvýšeného rizika problémov duševného zdravia spojeného s potratom sa môže pohybovať medzi 34 % až 230 %. Toto riziko bolo možné zadeliť do viacerých ketegórií. V porovnaní so ženami, ktoré neplánované tehotenstvo ukončili pôrodom dieťaťa, mali ženy po potrate o 34 % vyššie riziko úzkostných porúch, o 37 % vyššie riziko depresie, o 110 % vyššie riziko závislosti na alkohole, o 220 % vyššie riziko závislosti na marihuane a o 155 % vyššie riziko samovraždy.

Táto metaanalýza bola zrealizovaná, pretože lekári potrebujú presný súhrn najlepších dostupných dôkazov, aby ženám poskytli pravdivé informácie a aby mohli ženy urobiť informované rozhodnutie o vlastnej zdravotnej starostlivosti.

Viac uvedenej o metaanalýze nájdete v anglickom jazyku tu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21881096/

Zdroj: Denise Mountenay, Together For Life Ministries, preklad: Barbora Olexová

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.